Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") v súlade s § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy uzatvorenej medzi:

1.1.1. dodávateľom alebo predávajúcim tovaru, ktorým je spoločnosť UNI-K s.r.o., sídlo: Krosnianska 89, Košice 040 22, IČO: 47574071, DIČ: 2023974205, IČ DPH: SK2023974205 podľa § 4, zápis v OR OS Ke I., odd. Sro, vl. č.: 34603/V (ďalej len "Dodávateľ", príp. "UNIK-K s.r.o.") a 

1.1.2 zákazníkom alebo kupujúcim, ktorým je právnická alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.2 UNI-K s.r.o. uzatvára Zmluvy v súlade s predmetom jej činnosti zapísaným v obchodnom registri (kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)) pri predaji Tovaru na základe Zmluvy uzavretej na diaľku, a to prostredníctvom webovej stránky, ďalej len „webstránka“ www.7tin.sk. 

1.3. Aktuálne platné znenie VOP je zverejnené vždy na oficiálnej webstránke Dodávateľa www.7tin.sk.  

 

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Cenníkom sa rozumie aktuálny platný prehľad cien Tovaru vypracovaný Dodávateľom a prístupný na webstránke www.7tin.sk. V cenníku sú uvedené záväzné ceny za plnenie Dodávateľa pre dodávky Tovaru dohodnuté medzi Dodávateľom a Zákazníkom, vždy pri každom produkte.

2.2. Dodacím dokladom sa rozumie dokument, na základe ktorého je spravidla podpisom Zákazníka potvrdené odovzdanie a prevzatie objednaného Tovaru medzi Dodávateľom a Zákazníkom. Dodacím dokladom je najmä dodací list, protokol o prevzatí, prípadne faktúra s potvrdením prevzatia Tovaru.

2.3. Dodacím miestom sa rozumie adresa určená Zákazníkom alebo adresa príslušného kontaktného miesta Dodávateľa určeného Dodávateľom ako miesto odovzdania a prevzatia Tovaru, ktoré je na území Slovenskej republiky.

2.4. Dodávateľom sa rozumie spoločnosť UNI-K s.r.o., tak ako je špecifikovaná v preambule týchto VOP.

2.5. Katalógom Dodávateľa sa rozumie zoznam Tovaru v elektronickej podobe prístupný na webstránke Dodávateľa www.7tin.sk (e-shop). Katalóg Dodávateľa prístupný na vyššie uvedenej webstránke predstavuje aktuálne platnú ponuku Tovaru, ktorú má Dodávateľ v ponuke.

2.6. OZ sa rozumie Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

2.7. OBCHZ sa rozumie Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2.8. CSP sa rozumie Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

2.9. Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Tovar. Povinné náležitosti Objednávky sú uvedené v čl. 4. týchto VOP.

2.10. Tovarom sa rozumie akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v Katalógu Dodávateľa, označený názvom a cenou za daný tovar.

2.11. Zmluvou sa rozumie zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Zákazníkom založený spôsobom uvedeným v čl. 3.1. týchto VOP.

2.12. VOP sa rozumejú tieto Všeobecné obchodné podmienky.

2.13. Zákazníkom sa rozumie osoba, ktorá v súlade s týmito VOP uzavrie s Dodávateľom Zmluvu.

2.14. Prijatím Objednávky sa rozumie jednostranný právny úkon Dodávateľa, ku ktorému dochádza buď písomnou akceptáciou po obdržaní Objednávky a/alebo okamihom plnenia Objednávky alebo jej časti zo strany Dodávateľa; k písomnej akceptácii dochádza buď poštou, kuriérom, faxom alebo elektronicky (e-mailom).

 

3. Zmluva

3.1. Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Dodávateľom v súvislosti s plnením Dodávateľa realizovaným v súvislosti s dodávkou Tovaru vzniká:

3.1.1. prijatím písomnej alebo ústnej Objednávky Zákazníka Dodávateľom;

3.1.2. prijatím Objednávky Zákazníka zadanej prostredníctvom Katalógu Dodávateľa dostupného na webstránke Dodávateľa www.7tin.sk; 

3.1.3. uzatvorením samostatnej (rámcovej) zmluvy v písomnej forme; rámcová zmluva špecifikuje rámcové dodacie podmienky dodávok Tovaru medzi Zákazníkom a Dodávateľom, na základe ktorej dochádza k čiastkovému plneniu podľa čiastkových Objednávok Zákazníka, ktoré boli akceptované (prijaté) Dodávateľom spôsobom uvedeným v čl. 3.1.1. týchto VOP.

3.2. Zmluva je podľa povahy dohodnutého plnenia buď zmluvou kúpnou, zmluvou nepomenovanou alebo zmluvou zmiešanou, vždy uzatvorenou podľa OBCHZ.

3.3. V prípade, že je kdekoľvek v týchto VOP uvedený odkaz na “Zmluvu”, myslí sa tým akýkoľvek dokument, ktorý Zmluvu tvorí alebo je jej súčasťou, ako je Objednávka, písomná akceptácia Objednávky, príloha, Cenník, VOP a pod.

3.4. Katalóg je výzvou na podávanie návrhov na uzatvorenie Zmluvy v zmysle § 276 ods. 2 OBCHZ. Dodávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať Objednávky, ktoré obsahujú dodatky, výhrady alebo obmedzenia VOP.

 

4. Objednávka Tovaru

4.1. Zákazník si objednáva Tovar prostredníctvom webstránky www.7tin.sk.

4.2. Zákazník je oprávnený objednať si Tovar aj prostredníctvom Objednávky urobenej buď písomne (poštou, kuriérom, faxom, elektronicky) alebo telefonicky, ak sú splnené podmienky stanovené v týchto VOP. Takto urobená Objednávka je považovaná za záväznú aj vtedy, keď Zákazník nemá s Dodávateľom uzatvorenú rámcovú zmluvu v zmysle čl. 3.1.3. týchto VOP.

4.3. Objednávka musí obsahovať tieto údaje a prílohy, ibaže sa strany dohodnú inak:

4.3.1. obchodné meno Zákazníka, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ (ak má Zákazník pridelené aj IČ DPH, je povinný uviesť aj toto číslo);

4.3.2. meno a priezvisko osoby oprávnenej zastupovať Zákazníka v súvislosti s Objednávkou (vrátane prevzatia dodávky) a jej kontaktné údaje (najmä telefónne číslo, e-mailová adresa, príp. číslo faxu);

4.3.3. druh objednaného Tovaru a jeho množstvo;

4.3.4. označenie Tovaru podľa položiek v Katalógu Dodávateľa;

4.3.5. cenu za jednotku objednávaného Tovaru podľa Cenníka, celkovú cenu za všetok objednaný Tovar;

4.3.6. v prípade Objednávky doručenej poštou, kuriérom alebo faxom podpis Zákazníka alebo osoby oprávnenej v jeho mene konať;

4.3.7. v prípade telefonickej Objednávky uvedenie všetkých údajov požadovaných telefonickým operátorom, maximálne však v rozsahu ustanovení 4.4.1. – 4.4.3. VOP.

4.4. Strany sa dohodli, že pre účely každej jednotlivej Objednávky platí, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, že:

4.4.1. Zákazník vystavením Objednávky a jej doručením Dodávateľovi akceptuje, že:

4.4.1.1. sa v súlade s § 264 OBCHZ nebude prihliadať na žiadne obchodné zvyklosti;

4.4.1.2. sa v súlade s ust. § 263 OBCHZ nepoužije ustanovenie § 439 ods. 2 OBCHZ v časti, ktorá umožňuje kupujúcemu znížiť kúpnu cenu platenú predávajúcemu o zľavu z kúpnej ceny z dôvodu vád tovaru. V časti umožňujúcej kupujúcemu požadovať vrátenie časti už zaplatenej kúpnej ceny do výšky zľavy z kúpnej ceny z dôvodu vád tovaru, sa ustanovenie § 439 ods. 2 OBCHZ nevylučuje; pre takéto prípady si strany dojednali nulovú úrokovú sadzbu.

4.4.2. Zákazník bol oboznámený s obsahom Objednávky a jej vystavením a doručením Dodávateľovi, a že zároveň:

4.4.2.1. Dodávateľ má právo na náhradu škody vzniknutej nesplnením peňažného dlhu v plnej výške, tým nie je dotknutý nárok na úroky z omeškania;

4.4.2.2. Zákazník na seba okamihom uzatvorenia Zmluvy preberá nebezpečenstvo zmeny okolností spôsobilých spôsobiť nemožnosť plnenia – v prípade nemožnosti plnenia je povinný uhradiť škodu tým spôsobenú Dodávateľovi, a to aj v prípade, že nemožnosť plnenia a/alebo porušenie povinností Zákazníka bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Ustanovenie čl. 11.4. týchto VOP sa na tento prípad nepoužije.

4.4.3. Vystavením Objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP uverejnenými na webstránke Dodávateľa.

4.5. Vystavená Objednávka, ktorá nebola prijatá Dodávateľom, je pre Zákazníka záväzná do uplynutia požadovaného termínu plnenia, ktorý je v súlade s týmito VOP alebo ktorý bol inak vzájomne dohodnutý.

4.6. Objednávku, ktorá nie je vystavená v súlade s týmito VOP, prípadne s inými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Zákazníkovi na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Márne uplynutie tejto lehoty má za následok, že sa na Objednávku hľadí, akoby nebola Dodávateľovi nikdy doručená.

4.7. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek preveriť správnosť Objednávky najmä telefonickým overením totožnosti osoby, ktorá urobila telefonickú Objednávku, alebo overením podpisu na faxovej alebo inej písomnej Objednávke s podpisovým vzorom predloženým Zákazníkom. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, najmä nesúladu údajov o osobách oprávnených objednávať Tovar alebo nesúladu podpisu na Objednávke s podpisovým vzorom, je Dodávateľ oprávnený plnenie podľa Objednávky odmietnuť alebo požadovať jej dodatočné potvrdenie ním zvolenou písomnou formou.

4.8. Dodávateľ je oprávnený neprijať Objednávku, pokiaľ Zákazník nemá ku dňu vystavenia Objednávky vyrovnané všetky splatné záväzky voči Dodávateľovi.

4.9. Ak sa Zákazník ocitne v omeškaní s platbou splatných faktúr, je Dodávateľ oprávnený s okamžitou účinnosťou pozastaviť dodávky Tovaru, a to až do úplného zaplatenia splatných dlhov a ich príslušenstva. Takéto pozastavenie dodávok nie je omeškaním Dodávateľa ani porušením Zmluvy a Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu tým spôsobenú.

 

5. Miesto dodania a prevzatia Tovaru

5.1. Tovar je dodávaný na Dodacie miesto určené Zákazníkom v Objednávke alebo v inom dokumente tvoriacom Zmluvu. K riadnemu plneniu Objednávky zo strany Dodávateľa dochádza okamihom odovzdania a prevzatia Tovaru medzi Dodávateľom a Zákazníkom v Dodacom mieste alebo na príslušnej pobočke.

5.2. Zákazník je povinný objednaný Tovar prevziať a pri prevzatí dodávku riadne prezrieť a skontrolovať.

5.3. Prevzatie Tovaru potvrdí Zákazník písomne (svojím podpisom) na Dodacom doklade, čím potvrdí najmä zhodu množstva a druhu preberaného Tovaru s údajmi uvedenými v Dodacom doklade. Zákazník zabezpečí, aby potvrdenie na Dodacom doklade obsahovalo riadne označenie Zákazníka a uvedenie mena a priezviska osoby, ktorá prevzatie potvrdzuje. Zákazník je zodpovedný za to, že osoba preberajúca Tovar v Dodacom mieste je na to oprávnená.

5.4. Zákazník oznámi Dodávateľovi vopred zoznam osôb oprávnených na prevzatie Tovaru v Dodacom mieste, najčastejšie uvedením na Objednávke alebo na akomkoľvek dokumente tvoriacom Zmluvu. V prípade, že takéto osoby nebudú Zákazníkom oznámené alebo takáto osoba nebude v okamihu doručenia Tovaru pri jeho prevzatí prítomná, bude Dodávateľ považovať za osobu oprávnenú na prevzatie Tovaru osobu, ktorá spravidla prevzatie za Zákazníka potvrdzuje, alebo osobu, ktorá v danom prípade v prevádzkarni Zákazníka vykonáva funkciu, s ktorou je preberanie dodávok tovaru spojené. V prípade, že Zákazník pripustí, aby preberanie Tovaru uskutočňovali zaň aj iné osoby, ako je tu uvedené, nemôže sa v dôsledku toho dovolávať neplatnosti Zmluvy alebo sa zbaviť zodpovednosti za plnenie svojich povinností podľa Zmluvy.

5.5. V prípade, že po dodaní Tovaru dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo nepresného označenia Zákazníka na Dodacom doklade, považuje sa dodávka Tovaru za riadne splnenú a Zákazníkom prevzatú, ibaže Zákazník preukáže, že Dodávateľ musel vedieť, že k dodaniu došlo v rozpore s príslušnou Objednávkou.

5.6. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Dodávateľa o zmene Dodacieho miesta určeného k odovzdaniu a prevzatiu Tovaru. Do tej doby je dodávka Tovaru riadne splnená jej dodaním na pôvodné Dodacie miesto a Dodávateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie alebo škody spôsobené v súvislosti s takýmto dodaním Tovaru.

5.7. Okamihom prevzatia Tovaru dochádza k prechodu nebezpečenstva škody na veci (náhodná skaza, náhodné zhoršenie veci, poškodenie, strata a pod.) na Zákazníka. K prechodu vlastníckeho práva k odovzdanému a prevzatému Tovaru dochádza v súlade s ust. § 601 OZ až úplným zaplatením dohodnutej ceny za takýto Tovar.

 

6. Termín dodania

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Tovar Zákazníkovi do Dodacieho miesta čo najskôr po doručení Objednávky na kontaktné miesto Dodávateľa v zmysle čl. 10. týchto VOP alebo po doručení Objednávky do Katalógu Dodávateľa podľa čl. 3.1.2. týchto VOP v závislosti na aktuálnej skladovej dostupnosti Tovaru a ďalších okolnostiach súvisiacich s dodávaným Tovarom, najneskôr však do jedného týždňa po doručení Objednávky, pokiaľ si strany nedohodnú iný termín dodania Tovaru v akceptácií Objednávky, v Zmluve alebo inak.

 

7. Ďalšie podmienky dodania Tovaru

7.1. Zákazník je povinný poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby Dodávateľ mohol riadne a včas plniť povinnosti podľa Zmluvy, najmä ak je Zákazník povinný na žiadosť Dodávateľa poskytnúť všetky potrebné informácie, podklady, špecifikácie, vysvetlenia a upresnenia svojich požiadaviek potrebných pre dodanie objednaného Tovaru. Dodávateľ je povinný si súčinnosť v prípade potreby včas vyžiadať a upozorniť na ňu Zákazníka. O dobu omeškania Zákazníka s poskytnutím potrebnej súčinnosti v súvislosti s dodávkou Tovaru sa predlžuje termín dodania stanovený podľa
Zmluvy pre dodávku tohto Tovaru.

7.2. Dodávateľ je oprávnený použiť na plnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy subdodávateľov. V takom prípade platí, že Dodávateľ zodpovedá za poskytnuté plnenie tak, akoby plnil sám.

 

8. Cena a platobné podmienky

8.1. Cena za Tovar je stanovená vo výške podľa Cenníka.

8.2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje k úhrade ceny za objednaný Tovar vo výške podľa Cenníka platného v dobe vystavenia  Objednávky.

8.3. Cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené s dodaním objednaného Tovaru, najmä s balením Tovaru, jeho označením, zabezpečením príslušných dokladov, Dodacích dokladov a dopravy na Dodacie miesto, vrátane poistenia. Doprava na Dodacie miesto však môže byť spoplatnená a Zákazníkovi účtovaná aj samostatne.

8.4. Zákazník objednaním Tovaru u Dodávateľa potvrdzuje, že súhlasí s cenami za Tovar podľa platného Cenníka, pokiaľ medzi Zákazníkom a Dodávateľom nie je písomne dohodnutý iný cenník.

8.5. Cena bude uhradená za Tovar skutočne dodaný, a to na základe faktúry Dodávateľa. Faktúra bude spravidla vystavená ku dňu dodania Tovaru Zákazníkovi a doručená do Dodacieho miesta spolu s dodávkou Tovaru, pokiaľ v Zmluve nebude výslovne uvedená iná fakturačná adresa. Faktúra vystavená Dodávateľom je účtovný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi. Zákazník v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty súhlasí s tým, že faktúra môže byť vydaná a prijatá aj v elektronickom formáte.

8.6. V prípade bezhotovostnej platby budú cena a všetky iné pohľadávky vyúčtované podľa Zmluvy splatné v termíne splatnosti určeným faktúrou. Riadnou úhradou pohľadávok sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky na účet veriteľa.

8.7. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatnej pohľadávky Dodávateľa vyúčtovanej Zákazníkovi v súlade so Zmluvou bude Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške. Nárok Dodávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. Ustanovenie čl. 11.4. týchto VOP sa v takomto prípade nepoužije.

 

9. Katalóg Dodávateľa

9.1. Katalóg Dodávateľa je platný a účinný okamihom jeho zverejnenia na oficiálnej webstránke www.7tin.sk.

9.2. K aktualizácii Katalógu Dodávateľa dochádza priebežne po celý rok.

 

10. Kontaktné miesta a osoby

10.1. Kontaktnými poštovými adresami Zákazníka a Dodávateľa sú adresy ich sídiel uvedené v Zmluve, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade dohodnutá ako kontaktná adresa iná.

10.2. Kontaktnými miestami Dodávateľa pre prijímanie akýchkoľvek oznámení a písomností Zákazníka (najmä Objednávok, reklamácií, atď.) sú, pokiaľ nie je medzi stranami výslovne dohodnuté inak, jednotlivé predajné miesta Dodávateľa zverejnené na webstránke Dodávateľa www.7tin.sk (pokiaľ Dodávateľ má takéto miesta).

10.3. Príslušné kontaktné miesta (adresy, čísla) uvedené vyššie v bode 10.2. tohto článku zverejňuje Dodávateľ na svojej webstránke www.7tin.sk alebo je ním sídlo spoločnosti dodávateľa.

10.4. Zákazník je povinný akúkoľvek zmenu určenej kontaktnej adresy/osoby/čísla písomne oznámiť Dodávateľovi, pokiaľ to možno od Zákazníka spravodlivo požadovať, je povinný oznámiť zmeny s dostatočným predstihom vopred. V prípade nesplnenia tejto povinnosti platí, že Zákazník zmenu určenej kontaktnej adresy/osoby/čísla nevykonal.

 

11. Náhrada ujmy a vyššia moc

11.1. Pokiaľ v týchto VOP alebo v Zmluve nie je uvedené inak, každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej strane za ujmu, ktorú spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ibaže preukáže, že k tomu došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Náhrada takto vzniknutej ujmy zo strany porušujúcej strany je obmedzená čiastkou zodpovedajúcou cene za dodanie Tovaru podľa Zmluvy, ktorého sa porušenie týka, a to s výnimkou prípadov, kedy bola škoda spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

11.2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokedy trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

11.3. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu bez zbytočného odkladu, inak stráca právo na uplatnenie dôsledku týchto okolností. Po zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom termíne plnenia.

11.4. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, strany si navzájom nebudú hradiť:

11.4.1. náhradu ušlého zisku; to neplatí, ak škoda vznikne v dôsledku konania založeného na podvodnom konaní, úmysle alebo hrubej nedbanlivosti zodpovednej strany;

11.4.2. náhradu škody, ktorá vznikne v súvislosti s Objednávkou urobenou telefonicky a

11.4.3. nemajetkovú ujmu, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak.

11.5. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, strany budú hradiť spôsobenú škodu výlučne druhej strane, nie tretej osobe.

11.6. Obe strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo Zmluvy na dobu, počas ktorej trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej “Vyššia moc”). Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto  prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v dobe uzavretia Zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú: štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, teroristický útok a pod.

11.7. Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie zmluvných pokút proti strane, ktorá bola zasiahnutá Vyššou mocou.

11.8. Strana, ktorá tvrdí, že bola zasiahnutá Vyššou mocou, musí túto skutočnosť okamžite písomne oznámiť druhej strane a vykonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov neplnenia zmluvných povinností.

11.9. V prípade trvania Vyššej moci po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov je každá zo strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.

 

12. Dôverné informácie a spracovanie osobných údajov

12.1. Pri rokovaní o uzavretí Zmluvy, ako aj počas jej plnenia, si môžu strany vzájomne poskytnúť informácie, ktoré budú obchodným tajomstvom poskytujúcej strany alebo budú považované poskytujúcou stranou za dôverné, najmä obsah Zmluvy, obchodné a marketingové plány, ponuky (vrátane cenových), akékoľvek návrhy zmluvy, či jej podmienok, dohody alebo iné dojednania s tretími stranami, informácie o výsledkoch hospodárenia, o vzťahoch s obchodnými partnermi (ďalej len “Dôverné informácie”). Prijímajúca zmluvná strana je povinná zachovávať o Dôverných informáciách mlčanlivosť a použiť ich výhradne na účel, pre ktorý boli odovzdávajúcou zmluvnou stranou poskytnuté, a zaviazať k tomuto aj všetkých svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré majú k Dôverným informáciám prístup. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po skončení Zmluvy do doby, než budú príslušné Dôverné informácie zverejnené poskytujúcou stranou alebo treťou osobou.

12.2. Dodávateľ spracúva osobné údaje poskytnuté Zákazníkom len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie Zmluvy, v ktorej vystupuje Zákazník ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch so Zákazníkom alebo pri rokovaní o zmene Zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť Zákazníka.

12.3. Dodávateľ vyhlasuje, že:

12.3.1. osobné údaje Zákazníka nezískava pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti;

12.3.2. spracúva len také osobné údaje Zákazníka, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie;

12.3.3. osobné údaje Zákazníka spracúva a využíva výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené;

12.3.4. nezdružuje osobné údaje Zákazníkov, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely;

12.3.5. spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje Zákazníka vo vzťahu k účelu spracúvania;

12.3.6. nesprávne a neúplné osobné údaje Zákazníkov Dodávateľ blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje alebo dopĺňa;

12.3.7. nesprávne a neúplné osobné údaje Zákazníkov, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, Dodávateľ zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje;

12.3.8. spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

 

13. Trvanie a ukončenie Zmluvy

13.1. Zmluva sa uzatvára s účinnosťou odo dňa jej uzatvorenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

13.2. Zmluva je uzatvorená na dobu splnenia samostatne vystavenej Objednávky Zákazníka alebo na dobu dohodnutú v Zmluve.

13.3. Pokiaľ je Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, dôjde ku skončeniu Zmluvy písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane, pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté v Zmluve inak.

13.4. K okamihu účinkov ukončenia Zmluvy zanikajú vystavené Objednávky (alebo ich časť) na dodávky Tovaru, ktoré neboli k tomuto okamihu dodané; vo vzťahu k Tovaru, ktorý bol k tomuto okamihu dodaný, ale nebol uhradený, zostáva Zmluva v platnosti a Zákazník je povinný za takýto Tovar Dodávateľovi zaplatiť cenu, ibaže Dodávateľ Zákazníkovi oznámi, že požaduje namiesto úhrady takéhoto Tovaru jeho vrátenie.

 

14. Riešenie sporov

14.1. Strany sa na základe písomného vyhlásenia jednej zo strán o akomkoľvek spore alebo nároku pokúsia dosiahnuť zmierne riešenie týkajúce sa spornej záležitosti.

 

15. Ďalšie a záverečné ustanovenia

15.1. Každá zo strán má povinnosť bezodkladne informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v Zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo Zmluvy.

15.2. Zákazník nie je oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti zo Zmluvy ani postúpiť pohľadávky zo Zmluvy, či už čiastočne alebo v celku, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa. V prípade prevodu či postúpenia práv a povinností zo Zmluvy Zákazník ručí za splnenie povinností zo Zmluvy, v prípade, že ich nesplní postupník. Dodávateľovi zostávajú všetky námietky zo Zmluvy voči postupníkovi aj voči Zákazníkovi. Zmluva je uzatvorená podľa OBCHZ a  právneho poriadku Slovenskej republiky.

15.3. VOP Dodávateľa platia odo dňa ich zverejnenia na oficiálnej webstránke Dodávateľa www.7tin.sk až do ich zrušenia, prípadne pokým nenadobudnú účinnosť nové VOP Dodávateľa. Právne vzťahy medzi Zákazníkom a Dodávateľom sa posudzujú vždy podľa ustanovení VOP platných v dobe doručenia Objednávky.

15.4. V prípade odchylných písomných dohôd v dokumentoch tvoriacich Zmluvu sa hierarchia špeciálnych a všeobecných dohôd, ktoré sú vo vzájomnom rozpore, určuje nasledovne (od špeciálnych po všeobecné):

15.4.1. dohody obsiahnuté v jednotlivej Objednávke;

15.4.2. dohody obsiahnuté v samostatnej Zmluve podľa bodu 3.1.3. týchto VOP;

15.4.3. dohody v Cenníku;

15.4.4. dohody vo VOP.

15.5. Tieto VOP platia podporne aj v prípade, že Dodávateľ dohodne so svojim Zákazníkom zvláštne podmienky pre nekatalógový Tovar. V prípade odchylných písomných dohôd platia prednostne ustanovenia osobitných podmienok.

15.6. Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy, ktorá bola medzi stranami dohodnutá písomne, musia byť urobené taktiež v písomnej forme a musia byť podpísané oprávnenými osobami Zákazníka a Dodávateľa.

15.7. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok a Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú zverejnené na webstránke Dodávateľa www.7tin.sk.

15.8. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy sa ukáže ako neplatné, neúčinné, nevykonateľné, v rozpore s právnymi predpismi či dobrými mravmi, alebo ako inak nevynútiteľné, nebude tým dotknutá ani ovplyvnená účinnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení. Strany v takom prípade dohodnú také ustanovenia, ktoré čo možno najviac zodpovedajú zmyslu a účelu pôvodného ustanovenia a úmyslu strán vyjadrenom v Zmluve.

15.9. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od 01.06.2019.