Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením objednávky, registráciou, prihlásením na odber obchodných správ alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti UNI-K s.r.o. so sídlom Krosnianska 89, 040 22 Košice (ďalej len ako “Správca” či “Správca osobných údajov”) využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom si ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

 

Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

V evidencii objednávok spracovávame Vaše osobné údaje minimálne v rozsahu: celé meno, adresa, telefón, e-mail, prípadne tiež názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH a ďalej tiež údaj o cene. Uvedené najprv potrebujeme pre vybavenie objednávky, teda z dôvodu plnenia zmluvy (t. j. plnenie našich zmluvných záväzkov voči zákazníkovi). Po splnení našich záväzkov zo zmluvy využívame osobné údaje z evidencie objednávok na ďalšie účely. Je v našom oprávnenom záujme udržiavať celú evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spormi. Vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacej lehote a nastavení fungovania a systematike súdneho systému, vrátane lehôt na premlčanie nárokov, musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie objednávok po dobu 3 rokov. Informácie z evidencie objednávok potom tiež využívame k naplneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to po dobu 10 rokov.

V evidencii používateľov spracovávame Vaše osobné údaje v tom rozsahu, v akom nám ich poskytnete pri registrácii či úprave profilu, pri vytvorení objednávky, či pri prepojení Vášho účtu so sociálnymi sieťami. Je v našom oprávnenom záujme viesť databázu užívateľov. Navyše databáza tiež umožní jednotlivým zákazníkom viesť a spravovať ich profil v rámci registrácie na webovej stránke. Túto databázu okrem registračných účelov ďalej využívame pre identifikáciu osôb pri vybavovaní reklamácií, pri vybavovaní objednávok na výdajnom mieste či na marketingové účely (o tých sa viac dozviete nižšie). Opisu týchto osobných údajov sa detailne venujeme nižšie. Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky.

Vaše osobné údaje využívame aj z dôvodov zaistenia prepravy. Tieto údaje odovzdávame prepravným spoločnostiam a pri odovzdaní vytvoríme o odovzdaní log, ktorý slúži ako záloha pre prípad chyby odovzdania cez informačný systém. Z dôvodu možných reklamácií, ako zo strán zákazníka, tak zo strany prepravcu, tieto údaje spracovávame na účely zabezpečenia prepravy po dobu 5 rokov od vytvorenia objednávky.

Uloženie osobných údajov z Vašej objednávky nám umožní uľahčiť Vám ďalší nákup a údaje skôr použité Vám preto môžeme predvyplniť do elektronického košíka. Osobné údaje z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame na základe právneho titulu oprávneného záujmu a udržujeme ich v databázach spoločne s ostatnými údajmi, teda po dobu 5 rokov od uskutočnenia Vašej poslednej objednávky.

Aby sme Vám mohli poskytnúť primeranú technickú podporu s využívaním našich webových stránok, ukladáme si aj technické údaje o zariadení, ktoré k prístupu na náš web využívate (prehliadač, ktorý využívate, zariadenie, z ktorého pristupuje na náš web, a operačný systém, ktorý využívate). Poskytnutie technickej podpory je v našom i Vašom oprávnenom záujme.

Tieto informácie sú súčasťou našich interných logov a na iný účel, než poskytovanie technickej podpory, ich nevyužívame, napriek tomu ich z technických dôvodov musíme udržiavať po celú dobu životnosti nami spracovávaných osobných údajov. Najneskôr tak tieto údaje o Vás vymažeme po 5 rokoch od uskutočnenia Vašej poslednej objednávky.

 

Ako dáta využívame pre marketingové účely?

Na marketingové účely spracovávame Vaše kontaktné údaje, ktoré nám vyplníte pri objednávke, registrácii alebo pri prihlásení na odber obchodných správ a ktoré využívame na zasielanie obchodných správ a k väčšej relevantnosti nami zasielaných oznámení. Odber našich obchodných oznámení môžete kedykoľvek zrušiť. Po úplnom odhlásení (zo všetkých informačných kanálov) už Vaše kontaktné osobné údaje k zasielaniu obchodných oznámení využívať nebudeme.

Všetky osobné údaje použité v marketingu využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely ich uchovávame po dobu 5 rokov od Vašej poslednej objednávky. Pretože sme si vedomí toho, že údaje o tom, čo konkrétne Vás u nás zaujíma, čo sa Vám páči a Vaša spätná väzba na zasielanie obchodných oznámení môžu byť vnímané ako citlivejšie dáta, ukladáme ich iba po dobu 2 rokov od doby, kedy tieto dáta získame.

 

Komu osobné údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby, a to len z vyššie uvedených dôvodov. Všetky potrebné služby ohľadom osobných údajov však nezaisťujeme iba vlastnými silami, využívame aj služby tretích strán (špecializovaných spoločností). S tretími stranami, ktorým Vaše osobné údaje poskytneme, máme uzavretú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

V rámci Vašej objednávky preto môžu byť osobné údaje prenášané dopravným spoločnostiam, napr. spoločnostiam:

  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
  • GEIS SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen.

Žiadnej tretej strane pritom osobné údaje neposkytujeme za účelom ich ďalšieho spracovania.

 

Kde dáta uchovávame?

Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch spoločnosti UNI-K s. r. o. a v dátovom centre spoločnosti WebSupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava. Zabezpečenie dátového centra je plne v súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.

Prístup k systémom poskytujúcich zabezpečovanie osobných údajov našich zákazníkov je umožnený len obmedzenému počtu interných používateľov, pre ktorých je to vzhľadom na náplň ich práce nevyhnutné. Patriť medzi ne môžu napríklad zamestnanci pracujúci v oddelení zákazníckej starostlivosti, v oddelení vybavovania objednávok a pod. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných údajov, ktorý k svojej práci nevyhnutne potrebujú. Do všetkých systémov, kde sú uchované osobné údaje našich zákazníkov, je prístup obmedzený len v rámci internej siete a vyššie uvedené osoby strácajú k Vašim osobným dátam prístup okamžite po tom, ako je s nimi ukončený právny vzťah. 

 

AKÉ PRÁVA VÁM DÁVA GDPR A AKO ICH U NÁS VYUŽIŤ

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na našu e-mailovú adresu požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že Vaše údaje nami budú spracované, môžeme Vás, na Vašu žiadosť, nad rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach, v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcom údaje o užívaní súboru cookies, informovať aj o prípadných tretích osobách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené. Ak nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na všetky nám dostupné informácie o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.

Ak o vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nepresne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na našu e-mailovú adresu upozorniť, my potom bez zbytočného odkladu nepresné osobné údaje opravíme. Po registrácii na našich webových stránkach budete mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav Vášho profilu. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám predtým neposkytli, a tieto osobné údaje sú potrebné pre zaistenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste úpravy profilu vyplniť ešte raz. Písomnou žiadosťou na naše zákaznícke oddelenie je možné požiadať o odstránenie Vášho používateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

 

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať, a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu. To urobíte zaslaním správy na našu e-mailovú adresu. Ak takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesené námietky a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Ak Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukážeme, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

 

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov, vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať. Takisto máte právo prostredníctvom zaslania správy na našu e-mailovú adresu požiadať o obmedzenie použitia Vašich osobných údajov (napríklad: len na dodržanie zmluvných podmienok – zaslanie objednávky). 

 

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje, hoci už nie je ich spracovanie potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali; a/alebo ak Vy vznesiete námietku podľa odseku uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami, či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov; a/alebo údaje spracovávame z akéhokoľvek iného dôvodu neoprávnene, máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na našu e-mailovú adresu takto spracovávané osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, ak bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, alebo pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pre určenie a obranu našich právnych nárokov.

 

Právo na poskytnutie údajov v strojovo čitateľnej forme

Ak nás zaslaním správy na našu e-mailovú adresu požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané Vaše osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte). Ak nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, Vašej žiadosti samozrejme vyhovieme.

 

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení

V prípade, že od nás už nebudete chcieť dostávať obchodné oznámenia, môžete ich zasielaniu zamedziť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo upravením odberu vo Vašom profile vytvorenom na základe registrácie na našich webových stránkach.

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení

V prípade, že od Vás v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť, a to kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Súhlas môžete vziať späť buď spôsobom presnejšie opísaným v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, alebo zaslaním odvolania súhlasu na našu e-mailovú adresu.

Kontak na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov (DPO)

Poverencom pre ochranu osobných údajov je JUDr. Veronika Ujházy, ktorú možno kontaktovať na e-mailovej adrese: nika.slivkova@gmail.com.

 

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na nás, prosím, telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ by Vám snáď naši kolegovia nepomohli, máte samozrejme právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava alebo na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.

Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.sk.